JBOSS反序列化命令执行,下面这几个站点都存在

https://**.**.**.**

https://**.**.**.**

https://**.**.**.**

443、80端口都存在该问题
 


 


 


 


 


 


 


 


 还有好多网段,不跑了,还有其他服务的账号密码ftp短信接口银行秘钥说什么的

解决方案:

点到为止

shell证明:

https://**.**.**.**/manager/js/cmd.jsp

密码:z